• RAPORT Z ANALIZY DOSTOSOWANIA SZKOŁY DO OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

    Analiza dostosowania Szkoły Podstawowej w Parsęcku do osób ze szczególnymi potrzebami powstała na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.)

    Analiza została wykonana we własnym zakresie dla Szkoły Podstawowej w Parsęcku.

    Analiza obejmuje zagadnienia określone w art. 6 ustawy1, oraz inne, uznane za istotne dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

    1. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami wejścia, korytarzy, schodów i kondygnacji w budynku szkoły:

    • główne wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych,

    • korytarze i schody nie są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo,

    • schody w budynku posiadają zamontowane poręcze,

    • w budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

    1. Dostępność i sposób korzystania ze strony internetowej.

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Większość treści znajdujących się na stronie internetowej szkoły może być odczytana programem dla osób słabo widzących np. NVDA. Strona internetowa zawiera informacje dotyczącymi rekrutacji, aktualności z życia szkoły, podstawowych dokumentów, programów szkolnych, planu lekcji, kontaktu, itp.

    Niezgodności związane są z tym, że nie ma na stronie umieszczonego linku do tłumaczenia treści na język migowy, część zdigitalizowanych dokumentów znajdujących się na stronie internetowej może nie być poprawnie odczytywana przez czytniki ekranu dedykowane dla osób niewidzących. Treść zawarta w tych dokumentach będzie sukcesywnie udostępniana cyfrowo.

    Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

    1. Opis innych dostosowań dla osób ze szczególnymi potrzebami (na przykład informacji głosowych, pętlach indukcyjnych) w budynku:

    • w budynkach nie ma systemu informacji głosowej,

    • w budynkach nie ma pętli indukcyjnych,

    • w budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a,

    • w budynkach nie ma druku (napisów i piktogramów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących, istniejące piktogramy dotyczą oznaczenia dróg ewakuacyjnych,

    • wewnątrz budynku brak jest oznaczenia kontrastowego, z wyjątkiem oznaczenia dróg ewakuacyjnych,

    • w budynkach prowadzony jest stały dyżur przez osoby kierujące petentów w odpowiednie miejsca,

    • szkoła udostępnia możliwość kontaktu drogą mailową, audio wizualną i telefoniczną,

    • szkoła umożliwia dostęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego i psa przewodnika.

     

    1. Opis możliwości ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami:

    • osoby mogące poruszać się samodzielnie i bez zaburzonej orientacji korzystają z wyznaczonych i oznaczonych dróg ewakuacyjnych,

    • osoby mogące poruszać się samodzielnie, ale z zaburzoną orientacją korzystają z wyznaczonych i oznaczonych dróg ewakuacyjnych wskazanych przez pracowników szkoły (nauczycieli, wychowawców i pracowników obsługi).

    Zapewnienie dostępności alternatywnej w Szkole Podstawowej w Parsęcku polega na:

    • Umożliwieniu kompleksowego załatwiania sprawy osobie rodzicowi/opiekunowi prawnemu ze szczególnymi potrzebami w pomieszczeniu dostępnym bez konieczności pokonywania barier architektonicznych przez wydelegowanie pracownika na czas załatwiania sprawy (można wskazać bezpośrednio jakiegoś nauczyciela, dyrektora lub pedagoga),

    • Zapewnieniu asysty pracownika szkoły podczas załatwiania spraw przez osobę ze szczególnymi potrzebami, w tym udzielanie informacji o rozkładzie pomieszczeń i rodzajach załatwianych spraw oraz pomoc przy przemieszczaniu się,

    • Umożliwieniu asysty osobie ze szczególnymi potrzebami osoby przybranej (pełnomocnika, opiekuna, członka rodziny lub innej osoby trzeciej wskazanej przez osobę ze szczególnymi potrzebami),

    • Szkoła zapewnia w szczególności w okresie pandemii korona wirusa COVID 19 tablety umożliwiające kontakt nauczyciela z uczniem,

    • Szkoła prowadzi dziennik elektroniczny LIBRUS Synergia dzięki któremu poprawiono znacznie komunikację pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a pracownikami szkoły,

    • Szkoła w miarę możliwości zapewni, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikację w formie określonej w tym wniosku lub zamienne rozwiązania,

    • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Szkoła zrealizuje żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    Na podstawie ustawy z dnia  19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1234) Szkoła Podstawowa w Parsęcku informuje o udostępnieniu usługi dla osób niedosłyszących oraz głuchoniemych za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie, tj.:

    1. Korzystanie z poczty elektronicznej: szkolaparsecko@poczt.onet.pl – na ten adres można przesyłać zapytania, prośby o umówienie spotkania, itp.

    2. Zgodnie z art. 12 cytowanej na wstępie ustawy osoba głuchoniema lub słabosłysząca, która zamierza załatwić sprawę w Szkole Podstawowej w Parsęcku, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi co najmniej na 3 dni robocze przed przybyciem do szkoły (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenie należy przesłać na adres email podany w pkt 1 lub tradycyjną drogą pocztową.

 • Galeria zdjęć

   brak danych