• REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

    SZKOŁY PODSTAWOWEJ w PARSĘCKU

     

    I.  UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

    1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie, pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni Szkoły Podstawowej w Parsęcku.
    2. Osoby korzystające ze stołówki szkolnej wnoszą opłaty indywidualnie lub są finansowane przez GOPS, lub inne instytucje do tego uprawnione.
    3. Na obiady zapisywani są uczniowie i pracownicy na początku lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu telefonicznie w sekretariacie szkolnym lub u wychowawcy.

    II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

    1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki cateringowe dostarczane przez Szkołę Podstawową im. T.Kościuszki w Turowie:
    1. dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych 3-6 latków:
    • połowę standardowej porcji jednodaniowego obiadu w cyklu: 1x zupa z wkładką, 4x drugie danie oraz kompot lub sok. Do posiłku mogą być zakupione owoce i jogurty.
    • śniadanie w formie np. jogurt, mus owocowy, biszkopty, bułki maślane, batony mleczno-zbożowe itp.
    1. dla uczniów klas I-VIII - jednodaniowego obiadu w cyklu: 1x w tygodniu zupa z wkładką, 4x w tygodniu drugie danie, a także do każdego posiłku podawany jest kompot, sok lub woda. Dodatkami do obiadu mogą być owoce i jogurty.
    2. dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych: - jednodaniowego obiadu w cyklu: 1x w tygodniu zupa z wkładką, 4x w tygodniu drugie danie, a także do każdego posiłku podawany jest kompot, sok lub woda. Dodatkami do obiadu mogą być owoce i jogurty.
    1. Cena jednego obiadu ustalana jest przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. T.Kościuszki w Turowie w porozumieniu z organem prowadzącym.
    2. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła. Kwota ustalana jest na podstawie zawieranego co pół roku porozumienia pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczecinku a Szkołą Podstawową im. T. Kościuszki w Turowie
    3. Opłata za obiad wynosi:
    1. obiad uczniów – koszt obiadu – 9,00 zł
    2. obiad pracownika – koszt obiadu + dodatkowo koszt przygotowania posiłku w kwocie 6,00zł – tj. 15,00 zł
    1. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.
    2. Osoby nie uprawnione do korzystania z cateringu nie mają możliwości zakupu obiadu.

    III. OPŁATY:

    1. Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry, do 27 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest wnoszona. Wyjątkiem jest miesiąc wrzesień, w którym opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry do 10 września oraz miesiąc czerwiec, za który opłatę wnosi się po otrzymaniu informacji od sekretarza szkoły, o kwocie jaką należy wpłacić i uiszcza się ją najpóźniej do 3 dni przed zakończeniem roku szkolnego.

     

    1. Istnieje także możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia, opłatę za wybrane dni wnosi się z góry, do 27 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest wnoszona.

     

    1. Opłatę za obiad należy dokonywać przelewem na konto nr:

    82 8935 0009 1300 1584 2000 0010

    do 27 dnia każdego miesiąca zgodnie z otrzymanym naliczeniem lub w kasie Banku Spółdzielczego.

     

    1. W tytule przelewu proszę podać: opłata za obiady za miesiąc …., imię i nazwisko ucznia, klasa, SP Parsęcko.

                   Wzór "Opłata za obiady za m-c listopad, Jan Kowalski, klasa 1, SP Parsęcko”

     

    1. Dowód wpłaty za obiady należy niezwłocznie (najpóźniej do 29 dnia każdego miesiąca) dostarczyć do sekretariatu SP Parsęcko w formie papierowej lub na email szkoły: szkolaparsecko@poczta.onet.pl . Dostarczony dowód wpłaty będzie podstawą do wydania obiadu dla ucznia.

     

    1. Wysokość opłaty za korzystanie z obiadu w stołówce szkolnej ulega proporcjonalnemu obniżeniu, gdy uczeń nie uczęszcza do szkoły, pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia przez rodzica (prawnego opiekuna) w dniu poprzedzającym nieobecność do godz. 9.00 telefonicznie w sekretariacie szkoły.  Wniesiona opłata za dni nieobecności ucznia w szkole przeniesiona zostanie na poczet kolejnego miesiąca.

     

    1. Pracownik szkoły wydający posiłki, posiada listy imienne uczniów korzystających z obiadów. Obiady dla uczniów szkoły wydawane są na podstawie:
    1. list przesłanych przez GOPS Szczecinek,
    2. list przesłanych przez MOPS Szczecinek,
    3. list wpłat pieniężnych: uczniów, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych uprawnionych do korzystania z obiadu.

    IV. ZWROTY ZA OBIADY:

    1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.
    2. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Parsęcku bądź bezpośrednio pracownikowi zatrudnionemu w szkole, telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do godz. 9.00 dnia poprzedzającego nieobecność. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
    3. W szczególnych przypadkach, gdy osoba uprawniona do zakupu obiadu dokonująca wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, sekretarz pobiera opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona, zgłoszona lub zgłoszona po wyznaczonym do tego celu czasie nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

    V. WYDAWANIE POSIŁKÓW:

    1. Spożywanie posiłków odbywa się w stołówce szkolnej lub w razie konieczności innym miejscu do tego wyznaczonym.
    2. Posiłki wydawane są od godz. 12.00 do godz. 12.15.
    3. W stołówce wywieszony jest jadłospis tygodniowy zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
    4. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

    VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

    1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
    2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
    3. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają wyznaczeni przez dyrektora pracownicy szkoły.
    4. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.
    5. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do pozostawienia kurtek i plecaków w miejscu do tego przeznaczonym.
    6. Niezwłocznie po posiłku należy ustąpić miejsca innym.
    7. Stołówka szkolna nie wydaje posiłków na wynos. Decyzja ta podyktowana jest względami sanitarnymi.
    8. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania posiłków na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek (rodzice oraz inne osoby proszone są o niewchodzenie do stołówki podczas obiadu).
    9. W stołówce szkolnej uczeń powinien:
    • spokojnie poruszać się po stołówce,
    • zachować porządek przy odbiorze obiadu oraz przy oddawaniu naczyń,
    • zachowywać się w sposób kulturalny, cicho i spokojnie spożywać posiłek,
    • zostawić po sobie porządek (odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku),
    • szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu,
    • naprawić szkodę uczynioną w stołówce.

     

    1. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany wychowawca, rodzice oraz dyrektor szkoły.

    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2023r. zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Parsęcku nr 4/2023.

 • Galeria zdjęć

   brak danych