• REGULAMIN  STOŁÓWKI  SZKOLNEJ

    SZKOŁY PODSTAWOWEJ  w PARSĘCKU

     

    I.  UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

    1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie, pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni Szkoły Podstawowej w Parsęcku.
    2. Osoby korzystające ze stołówki szkolnej wnoszą opłaty indywidualnie lub są finansowane przez GOPS, lub inne instytucje do tego uprawnione.
    3. Na obiady zapisywani są uczniowie i pracownicy na początku  lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu telefonicznie w sekretariacie szkolnym lub u wychowawcy.

    II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

    1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki cateringowe dostarczane przez Szkołę Podstawową im. T.Kościuszki w Turowie:
    1. dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych 3-6 latków:
    • połowę standardowej porcji jednodaniowego obiadu w cyklu: 1x zupa z wkładką, 4x drugie danie oraz kompot lub sok. Do posiłku mogą być zakupione owoce i jogurty.
    • śniadanie w formie np. jogurt, mus owocowy, biszkopty, bułki maślane, batony mleczno-zbożowe itp.
    1. dla uczniów klas I-VIII - jednodaniowego obiadu w cyklu: 1x w tygodniu zupa z wkładką, 4x w tygodniu drugie danie, a także do każdego posiłku podawany jest kompot, sok lub woda. Dodatkami do obiadu mogą być owoce i jogurty.
    2. dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych: - jednodaniowego obiadu w cyklu: 1x w tygodniu zupa z wkładką, 4x w tygodniu drugie danie, a także do każdego posiłku podawany jest kompot, sok lub woda. Dodatkami do obiadu mogą być owoce i jogurty.
    1. Cena jednego obiadu ustalana jest przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. T.Kościuszki w Turowie w porozumieniu z organem prowadzącym.
    2. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do  przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła. Kwota ustalana jest na podstawie zawieranego co pół roku porozumienia  pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczecinku a Szkołą Podstawową im. T. Kościuszki w Turowie
    3. Opłata za obiad wynosi:
    1. obiad uczniów – koszt obiadu – 9,00 zł
    2. obiad pracownika – koszt obiadu + dodatkowo koszt przygotowania posiłku w kwocie 6,00zł – tj. 15,00 zł
    1. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.
    2. Osoby nie uprawnione do korzystania z cateringu nie mają możliwości zakupu obiadu.

     

    III. OPŁATY:

    1. Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry, do 27 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest wnoszona. Wyjątkiem jest miesiąc grudzień, marzec i czerwiec, za który opłatę wnosi się po otrzymaniu informacji od sekretarza szkoły lub wychowawcy, o kwocie jaką należy wpłacić i uiszcza się najpóźniej w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji.

     

    1. Brak wpłaty wyżej wymienionym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z dalszego korzystania z posiłku. Wpłaty za obiady dokonywane są na podstawie rocznego harmonogramu znajdującego się na stronie internetowej szkoły w zakładce Aktualności

     

    1. Istnieje także możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia, opłatę za wybrane dni wnosi się z góry, do 27 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest wnoszona.

     

    1. Opłatę za obiad należy dokonywać przelewem na konto nr 82 8935 0009 1300 1584 2000 0010 do 27 dnia każdego miesiąca zgodnie z otrzymanym naliczeniem lub w kasie Banku Spółdzielczego.

     

    1. Wysokość opłaty za korzystanie z obiadu w stołówce szkolnej ulega proporcjonalnemu obniżeniu, gdy uczeń  nie uczęszcza do szkoły, pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia przez rodzica (prawnego opiekuna) w dniu poprzedzającym nieobecność do godz. 11:00 telefonicznie w  sekretariacie szkoły.  Wniesiona opłata za dni nieobecności ucznia w szkole przeniesiona zostanie do rozliczenia trzymiesięcznego.

     

    1. Rozliczenie wpłat za posiłki po uwzględnieniu nieobecności dziecka w szkole będzie odbywać się w systemie trzymiesięcznym. Pracownik szkoły dokonuje wyliczeń na podstawie zgłoszeń dokonywanych zgodnie z powyższym regulaminem. Rozliczenia nieobecności dokonywane są w miesiącach:

     

    • Grudzień – odliczenie dni nieobecności na podstawie zgłoszeń z miesięcy: wrzesień, październik, listopad, grudzień
    • Marzec - odliczenie dni nieobecności na podstawie zgłoszeń z miesięcy: styczeń, luty, marzec
    • Czerwiec - odliczenie dni nieobecności na podstawie zgłoszeń z miesięcy: kwiecień, maj, czerwiec

     

    Przykład:

    Zgodnie z harmonogramem należy uiścić wpłatę na obiady za następujące miesiące:

    Wrzesień (21 dni obiadowych) 21 x 9 zł = 189 zł (taką kwotę należy wpłacić do 27 sierpnia)

    Październik (22 dni obiadowe) 22x 9 zł = 198 zł (taką kwotę należy wpłacić do 27 września)

    Listopad (21 dni obiadowych) 21x 9 zł (taką kwotę należy wpłacić do 27 października)

    Grudzień (15 dni obiadowych) 15x 9 zł = 135 zł w tym miesiącu dokonujemy wpłaty na podstawie indywidualnego wyliczenia tj:

    We wrześniu zgłoszono 2 dni nieobecności dziecka,

    w październiku nie było zgłoszenia nieobecności,

    w miesiącu listopadzie 3 dni nieobecności,

    w grudniu dziecko było nieobecne 2 dni

     

    Pracownik szkoły zlicza zgłoszone nieobecności z których wynika, że dziecko w miesiącach poprzedzających było nieobecne w szkole 7 dni co daje 7x9 z ł= 63 zł

     

    Reasumując w miesiącu grudniu otrzymujemy informację od wychowawcy aby dokonać wpłaty za obiady w miesiącu grudniu 72 zł (135 zł -63 zł(odliczenie za dni nieobecne) = 72 zł) wpłaty dokonujemy w terminie 5 dni od otrzymania informacji.

     

    Taki sam system obowiązuje w pozostałych miesiącach kwartalnych tj. marcu i czerwcu.

     

    1. Wysokość opłat za wyżywienie stanowi iloczyn stawki dziennej i ilości dni żywienia w miesiącu.

     

    1. Każdą opłatę należy wpłacać zgodnie z otrzymanym naliczeniem od intendenta. 

     

    W tytule przelewu proszę podać: opłata za obiady za miesiąc ..... , imię i nazwisko ucznia, klasa, SP Parsęcko.

    Wzór "Opłata za obiady za m-c listopad, Jan Kowalski, klasa 1, SP Parsęcko”

     

    1. Dowód wpłaty za obiady należy niezwłocznie dostarczyć do sekretariatu SP Parsęcko w formie papierowej lub na email szkoły: szkolaparsecko@poczta.onet.pl . Dostarczony dowód wpłaty będzie podstawą do wydania obiadu dla ucznia.

     

    1. Pracownik szkoły wydający posiłki, posiada listy imienne uczniów korzystających z obiadów. Obiady dla uczniów szkoły wydawane są na podstawie:
    1. list przesłanych przez GOPS Szczecinek,
    2. list przesłanych przez MOPS Szczecinek,
    3. list wpłat pieniężnych: uczniów, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych uprawnionych do korzystania z obiadu.

     

    IV. ZWROTY ZA OBIADY:

    1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.
    2. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Parsęcku bądź bezpośrednio pracownikowi zatrudnionemu w szkole, telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do godz. 11.00 dnia poprzedzającego nieobecność dotyczy również choroby dziecka. Pierwszy dzień nieobecności dziecka spowodowanej chorobą nie będzie odliczany. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet rozliczenia trzymiesięcznego. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności za miesiące grudzień, marzec i czerwiec.

     

    1. W szczególnych przypadkach, gdy osoba uprawniona do zakupu obiadu dokonująca wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, sekretarz pobiera opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona, zgłoszona lub zgłoszona po wyznaczonym do tego celu czasie nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

    V. WYDAWANIE POSIŁKÓW:

    1. Spożywanie posiłków odbywa się w stołówce szkolnej lub w razie konieczności innym miejscu do tego wyznaczonym.
    2. Posiłki wydawane są od godz. 12.00 do godz. 12.15.
    3. W stołówce wywieszony jest jadłospis tygodniowy zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
    4. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

     

    VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

    1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
    2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
    3. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają wyznaczeni przez dyrektora pracownicy szkoły.
    4. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.
    5. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do pozostawienia kurtek i plecaków w miejscu do tego przeznaczonym.
    6. Niezwłocznie po posiłku należy ustąpić miejsca innym.
    7. Stołówka szkolna nie wydaje posiłków na wynos. Decyzja ta podyktowana jest względami sanitarnymi.
    8. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania posiłków na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek (rodzice oraz inne osoby proszone są o nie wchodzenie do stołówki podczas obiadu).
    9. W stołówce szkolnej uczeń powinien:
    • spokojnie poruszać się po stołówce,
    • zachować porządek przy odbiorze obiadu oraz przy oddawaniu naczyń,
    • zachowywać się w sposób kulturalny, cicho i spokojnie spożywać posiłek,
    • zostawić po sobie porządek (odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku),
    • szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu,
    • naprawić szkodę uczynioną w stołówce.

     

    1. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany wychowawca, rodzice oraz dyrektor szkoły.

     

     

    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2023 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Parsęcku.

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych