Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Szanowni Państwo,

W związku z trwającą weryfikacją wniosku Gminy Szczecinek przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, złożonego w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju” i otrzymanymi od instytucji weryfikującej uwagami, uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców (rodziców/opiekunów prawnych uczniów, ubiegających się o komputery  oraz osoby pełnoletnie, które złożyły oświadczenia we własnym imieniu) o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień, złożonych  przez Państwa w ww. konkursie aplikacji.

Wszystkie złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o następujące dokumenty, poświadczające:

1) stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (weryfikacja poprzez: odpisy aktów stanu cywilnego np.: odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów zgonu etc.)

2) fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR – dotyczy osób, które nie złożyły dokumentów składając oświadczenie (weryfikacja poprzez np.: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, wszelkie dyplomy, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR, z  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  KOWR  i inne).

3) fakt potwierdzający zamieszkiwanie na terenie gm. Szczecinek, np. kserokopia rachunku za śmieci, faktura za media itp.

4) zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy (nie dotyczy uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Szczecinek), iż dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

5) wniosekUzupełnienie

Ww. dokumenty są obligatoryjne, by uznać zasadność wsparcia dla uczniów  (czyli przekazanie im. komputerów, pozyskanych przez Gminę Szczecinek w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju dla uczniów” i stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Szczecinek  do instytucji weryfikującej.

Uzupełnienia ww. dokumentacji wraz z pismem przewodnim (w którym wymienione zostaną wszystkie przedkładane załączniki tj.: odpisy aktów i dokumenty poświadczające fakt zatrudnienia w PPGR) należy składać w Centrum Usług Wspólnych Gminy Szczecinek (ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek) do 10 grudnia 2021 r.

UWAGA! Niedostarczenie w/w dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenia  wsparcie dla ucznia.

Kontakt: CUW Gminy Szczecinek  94 372 64 23,  94 372 64 24

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.