ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2019/2020

1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
2. Dopuszcza się przyjęcia dzieci spoza obwodu szkoły.
3. Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej odbędzie się w terminie 18.02.2019 r. do 15.03.2019 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 27.05.2019 do 03.06.2019 r.

4. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są:
      a) dzieci urodzone w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
      b) dzieci posiadające odroczenie obowiązku szkolnego wydane przez Poradnię PP
      c) dzieci, które w roku rekrutacji kończą 5,4 i 3 lata (nieobowiązkowo).
5. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
6. Do klasy pierwszej przyjmowane są:

      a) dzieci 7-letnie urodzone w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
     b) dzieci 6-letnie ur. w 2013 roku na prośbę rodziców, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości podjęcia nauki w szkole.

7. Zapisów dokonują osobiście rodzice (prawni opiekunowie).
8. Przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej odbywa się na podstawie złożonych przez rodziców wniosków. Wszystkie informacje udostępnione przez rodzica (opiekuna) podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku, który można pobrać bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 opiera się na obowiązujących aktach prawnych:
1. Ustawa z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942).
2. Uchwała Nr XLIII/429/2017 Rady Gminy Szczecinek z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacji.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
1. Wielodzietność rodziny kandydata,
2. Niepełnosprawność kandydata,
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego ustalono następujące kryteria
i odpowiadające im punkty przyjęcia do klasy I:

1. odbycie przez kandydata przygotowania przedszkolnego w obwodzie szkoły – 5 pkt.2. Spełnianie w szkole obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata – 4 pkt.
3. Przynajmniej jedno z rodziców pracuje w obwodzie szkoły – 3 pkt.
4. Posiadanie przez kandydata członków rodziny zamieszkałych w obwodzie szkoły, wspierających rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu należytej opieki – 2 pkt.

W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych obowiązują następujące kryteria i odpowiadające im punkty przyjęcia:

1. Dziecko, których rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej – 5 pkt.
2. Dziecko, którego oboje rodziców/ opiekunów prawnych pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą działalność gospodarczą – 10 pkt.
3. Dziecko podlega rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu – 10 pkt.
4. Co najmniej dwoje dzieci zgłoszono po raz pierwszy do oddziału przedszkolnego – 4 pkt.
5 Dziecko, które w roku rekrutacji kończy 4 lata – 1 pkt.
6. Szczególne zrządzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną dziecka, uzasadniające przyjęcie do oddziału przedszkolnego, w tym zmiana miejscowości zamieszkania i wychowanie się dziecka w rodzinie niepełnej – 2 pkt.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.